OBIEKTY ZARZĄDZANE

TELEFONY ALARMOWE

O FIRMIE

OFERTA

KONTAKT

Nasza firma realizuje usługi z zakresu zarządzania i administrowania Nieruchomościami poprzez wykonywanie czynności związanych z formalną i techniczną obsługą nieruchomości przy jednoczesnej dbałości o gospodarkę ekonomiczno-finansową.

 

W zakresie formalnej obsługi  Nieruchomości swoje działania rozpoczynamy od protokolarnego przejęcia nieruchomości wspólnej oraz dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i księgowej w celu rozpoczęcia zarządzania lub administrowania.

Nowopowstałym nieruchomościom zapewniamy organizację Wspólnoty Mieszkaniowej  poprzez podjęcie czynności polegających m.in. na wystąpieniu o nadanie nr NIP i Regon, założenie konta bankowego i zawarcie umów na obsługę nieruchomości i dostawę mediów.

Zarządzanym i administrowanym przez nas wspólnotom zapewniamy bieżące weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości oraz prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali. Dbamy o przygotowanie, aktualizację i negocjacje umów na obsługę nieruchomości i  ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną, a także udzielamy informacji administracyjnych właścicielom oraz użytkownikom lokali w preferowanej przez nich formie (poczta, telefon, e-mail).

Zajmujemy się  także opracowywaniem projektów uchwał i innych aktów normatywnych wspólnot, obsługą korespondencji kierowanej do Wspólnoty, reprezentowaniem Wspólnoty na podstawie udzielonych pełnomocnictw oraz obsługą i protokołowaniem posiedzeń Zarządu i Zebrań Właścicieli.

 

W ramach bieżącej administracji i obsługi technicznej nieruchomości zapewniamy nadzór nad firmami wykonującymi konserwację, świadczącymi usługi utrzymania czystości i ochrony obiektu. Przyjmujemy zgłoszenia o awariach  i niezwłocznie podejmujemy działania zmierzające do ich usunięcia. Zlecamy bieżące naprawy, a także wymagane prawem kontrole techniczne i okresowe przeglądy budowlane. Prowadzimy dokumentację techniczną nieruchomości, w tym książki obiektów budowlanych. W przypadku konieczności wykonania prac remontowych wyszukujemy wykonawców i zapewniamy nadzór nad firmami wykonującymi remonty i modernizacje.

 

W ramach czynności związanych z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości zapewniamy przygotowywanie projektów planów gospodarczych  oraz obsługę księgową i sprawozdawczą, poprzez przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, mediów oraz  funduszu remontowego.

 Zapewniamy także nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz należności od właścicieli lokali.

Obsługa księgowa prowadzona jest z wykorzystaniem wielofunkcyjnego systemu informatycznego do obsługi wspólnot „Lokale” firmy MMSoft, który oprócz funkcji umożliwiających prowadzenie księgowości wspólnot, umożliwia także zastosowanie go w wielu innych aspektach takich jak np.: elektroniczne głosowania uchwał poprzez serwis internetowy, stworzenie elektronicznej tablicy ogłoszeń, system informowania o zadłużeniu poprzez wysyłkę sms, obsługę zgłoszeń technicznych mieszkańców poprzez serwis internetowy, przyjmowanie drogą internetową odczytów liczników i inne przydatne funkcje np. stały dostęp do kartotek księgowych poprzez serwis internetowy.

© COPYRIGHT 2016 ADMINISTRATOR 24 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

KREACJA: FORMACJA.PL

STREFA KLIENTA

KONTAKT

>  721 00 88 88,  721 00 77 77

> ul. Zwycięzców 43/16, 03-937 Warszawa